• Каква е минималната работна заплата от 01.01.2020 г.? – 610 лева
 • Какъв е минималния месечен осигурителен доход за 2020г. на самоосигуряващи се лица – 610 лева
 • Какъв е максималния размер на осигурителния доход за 2020 г.? – 3000 лева
 • Какъв е минималния месечен размер на осигурителния доход за земеделски производители и тютюнопроизводители?  – 420 лева
 • Какъв е размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 год.възраст през 2020 г.? – 380,00 лева
 • Колко дни от болничните се изплащат от работодателя?  – Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 % от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Останалите дни се изплащат от НОИ
 • Върху каква сума се дължи здравна осигуровка,когато лицето на тр.договор е във временна неработоспособност поради болест,бременност и раждане и отглеждане на малко дете? – 610 лева
 • Върху каква сума се изчислява здравна осигуровка на лицата в неплатен отпуск и без трудов стаж? – 305 лева
 • Колко време трябва да съм се осигурявал, за да имам право на болничен?  –    6 месеца осигурителен стаж
 • Какъв е периодът от който се изчисляват обезщетенията при временна неработоспособност? – 18 календарни месеца
 • Как се определя размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане? – Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.
 • След като е прекратено трудовото правоотношение, имам ли право да продължа да получавам болнични? – от 01.01.2018 г. – НЕ! Нямате право на болничен след като напуснете работа.
 • Каква е еднократната помощ при раждане 2019 г.? – За първо дете – 250 лв.; за второ дете – 600лв.; за трето дете – 300 лв.; за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
 • В какъв срок самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява?  – самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява за текущата година, до 31 януари на текущата година.
 • Какви са лихвите за невнесени в срок задължения за осигуровки?  –  Вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта.
 • До колко работни дни не платения отпуск се зачита за трудов стаж?  – до 30 работни дни през една календарна година
 • Какви са ограниченията за плащане в брой през 2020 г.?  – 10,000лв.
 • Какъв е срокът след напускане на работа да се регистрирам на борсата?  – Срокът е 7 работни дни от прекратяване на договора. Брои се от първия неработен ден. Ако се изпусне срока, санкции няма, но се намалява обезщетението, което трябва да се получи.
 • Кой има право на парично обезщетение за безработица? – Лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.
 • Как се заплаща извънреден труд? 
     – 50 на сто за работа през работните дни
     – 75 на сто за работа през почивните дни
     – 100 на сто за работа през дните на официални празници
     – 50 на сто за работа при сумирано изчисляване на работното врем
 • Кога се дължат лихви при месечните авансови вноски съгл.ЗКПО? – Предприятията, внасящи месечни авансови вноски ще дължат лихва, когато дължимият годишен корпоративен данък за 2020 г. надвиши с над 20% сумата на декларираните месечни авансови вноски за 2020 г.
 • Кога се дължат лихви при тримесечните авансови вноски съгл.ЗКПО? – При тримесечните авансови вноски съпоставката е малко по-различна, поради това, че в рамките на годината не се внасят 4 тримесечни авансови вноски, а само 3. Поради това, че се внасят ¾ от авансовите вноски, то съпоставката следва да се направи с ¾ от дължимият годишен корпоративен данък (75% от годишния данък). В тази връзка предприятията, внасящи тримесечни авансови вноски ще дължат лихва, когато 75% от дължимият годишен корпоративен данък за 2020 г. надвиши с над 20% сумата на декларираните тримесечните авансови вноски за 2020 г.
 • Какъв е размерът на данъчни облекчения за трудоустроени по трудови договори? – От месечно намаление на данъчната основа с 660 лева и от обща годишна данъчна основа – намаление на данъчната основа с 7920 лева годишно
 • Какви са процентите на необходимо присъщите разходи за 2020 г.? – За доходи от наеми – 10% ; За граждански договори – 25%; За авторски хонорари – 40%; За регистрирани земеделски производители – 60%