Предприятия, които НЕ са осъществявали дейност през 2019г. имат задължение, да публикуват декларация в Търговския регистър в срок до 31 март 2020г.

Съгласно допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството “Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са тези предприятия, които:
  • през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
  • през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  • не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
  • не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
Дадено предприятие попада в обхвата на горната дефиниция, ако едновременно е изпълнило всички посочени критерии. Само тогава ще се счита, че то не е осъществявало дейност.
Това означава, че ако през 2019 г. предприятието има само разходи от типа на банкови такси за обслужване на разплащателна сметка, такса от Търговския регистър за публикуване на отчети и други подобни, то предприятието не е осъществявало дейност.
Дружествата без дейност не са задължени да подават и годишна данъчна декларация, но в срок до 31.03.2020г. следва да попълнят задължително Декларация за неактивност пред НСИ.”
Съгласно допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството "Отчетен период" е календарната година (1 януари - 31 декември), освен когато в този закон е предвидено друго.