Независимо от естеството и размера на вашата компания, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяко бизнес решение.

"Счетоводна къща Макскор" предлага консултантски услуги свързани с решаването на данъчни и осигурителни казуси, както и с цялостно данъчно планиране и оптимизиране.

Ние Ви предоставяме данъчно-правни услуги и консултации относно:

  • Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС) – Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП, изготвяне и подаване на Справки декларации, Дневници за покупки и продажби,VIES декларации ;
  • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл.  Данък печалба, Алтернативни данъци /върху разходи за автомобили, представителни и социални разходи и др./, Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др. ;
  • Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)– Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи. Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък ;
  • Наемане на работници по програми от Бюро по труда ;
  • Социално и здравно осигуряване ;
  • Финансов анализ и данъчно планиране ;
  • Оптимизиране на данъците в съгласие със законовите разпоредби.