"Счетоводна къща Макскор" предлага безплатни счетоводни консултации във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация.
Те са насочени както към утвърдени компании от малкия и средния бизнес, така и за новостартиращи фирми, физически лица и земеделски производители.

Счетоводните услуги са разделени в следните направления:

ТРЗ и личен състав.

  • Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването до освобождаването ;
  • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите ;
  • Изготвяне на ведомости за работни заплати ;
  • Калкулиране на месечните разходи за осигуровки и данъци ;
  • Изготвяне на платежни документи ;
  • Изчисляване на отпуски и обезщетения ;
  • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ ;
  • Изготвяне на документи за инспекция по труда ;
  • Представителство посредством електронен подпис ;
  • Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации.