В този материал ще обърнем внимание на основните моменти по отношение на регистрацията по ДДС.

Накратко можем да кажем, че има два вида регистрация – такава по избор и задължителна регистрация.
Регистрация по избор (доброволна регистрация) – всяка фирма може да се регистрира по ЗДДС по свое желание за ДДС цели;
Задължителна регистрация – има няколко основни обстоятелства които изискват задължителна регистрация по ЗДДС;
  • Фирми които имат облагаем оборот над 50 000 лв за последните 12 последователни месеца;
  • Фирми който имат обща стойност на ВОП* (Вътреобщостно придобиване) над 20 000 лв. за календарната година;
  • Фирми които получават услуги от доставчици в ЕС или извън ЕС (получаване на услуги с място на изпълнение на територия на България);
  • Фирми които доставят услуги в ЕС (предоставяне на услуги с място на изпълнение в ЕС).
Регистрацията по ЗДДС се извършва в НАП след подаване на заявление за регистрация заедно с набор от допълнителни документи.Стандартният срок за ДДС регистрация е 15 дни от подаване на документите.
След като ДДС регистрацията е направена, се издава ДДС номер, (познат като VAT номер в ЕС), пример BG123456789. Важен момент е, че след като дадена фирма е регистрирана по ЗДДС, за нея възниква задължение за подаване на ежемесечна ДДС декларация в НАП.Ако фирмата няма дейност през даден месец се подава нулева ДДС декларация.
Важно е да се знае, че само фирми, които са регистрирани по ЗДДС могат и следва на начисляват ДДС при доставка на стоки или услуги. Също така само фирми, които са регистрирани по ЗДДС могат да ползват данъчен кредит.
В България има 3 ставки на ДДС:
  • 20% – стандартна ставка, която се прилага при доставка на стоки и услуги в България, при ВОП* (Вътреобщностно придобиване) и внос;
  • 9% – редуцирана ставка, която е приложима само за услугите по настаняване в хотели;
  • 0% – Нулева ставка е приложима при ВОД* (Вътреобщностни доставки), износ на стоки извън ЕС, международен транспорт и др. При предоставянето на услуги на фирми извън България също не се начислява ДДС.
Когато една фирма няма ДДС регистрация, тя не е задължена да начислява ДДС и да го внася (плаща) ежемесечно, не се налага изготване и подаване на месечна ДДС декларация в НАП. Aко имате малък бизнес, при които дейността е в рамките на страната и оборотът е под 50 000 лв годишно, е по-удачно да няма ДДС регистрация, защото това би спестило данъци и би намалило разходите ви.
Ako бизнесът се осъществява в ЕС или като цяло извън България има изискване за ДДС регистрация и в този случай контрагентите в ЕС изискват VAT номера (ДДС номера) на българската фирма за да оперират с нея.Чуждестранните фирми обикновено отказват да правят бизнес с фирми, които нямат VAT номер. Тоест ДДС регистрацията дава повече възможности за бизнес извън България.
*Вътреобщностна доставка (ВОД)
ВОД е доставката на стоки, които задължително се транспортират от една държава в ЕС до друга държава в ЕС, и също така и двете страни по доставката – доставчикът и получателят са регистрирани за ДДС цели в съответните държави членки.
*Вътреобщностно придобиване (ВОП)
ВОП е придобиването на стоки от друга държава членка на ЕС, когато доставчикът е регистриран за ДДС цели в тази друга държава членка, и стоките задължително се транспортират от едната държава до другата.